Betænkning fra Udvalget om Aktieoptioner - eLOV

Om aktieoptioner

Om aktieoptioner

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Hvis lønmodtageren selv siger sin stilling op, misligholder ansættelsesforholdet eller bliver berettiget bortvist, bortfalder alle ikke-udnyttede aktieoptioner medmindre andet er aftalt.

Kort og godt om - SelskabsAdvokaterne

Sagsøgeren var i forbindelse med sin ansættelse blevet tildelt en række aktieoptioner i et amerikansk selskab. Sagen vedrørte, om sagsøgerens udnyttelse af disse aktieoptioner ved såkaldt "Exercise and Sell" var at anse for sket ved differenceafregning i kursgevinstlovens forstand. I så fald var betingelsen om "levering" i kursgevinstlovens § 85, stk. 6, nr. 5, ikke opfyldt, hvorfor sagsøgerens avance ved udnyttelsen ville skulle beskattes efter kursgevinstlovens § 79 om finansielle kontrakter og ikke efter aktieavancebeskatningslovens regler.

Nye regler om aktieoptioner på vej og bedre skattemæssige

Dertil kommer, at man med lovforslaget vil indfø re en mulighed for at aftale tilbagekø b af aktier eller anparter, så læ nge dette sker til markedspris.

Lovforslagets § 9 har fø lgende ordlyd:

Lovforslag om aktieoptioner forringer ansattes vilkår - Prosa

Det bemærkes, at hverken afgørelserne offentliggjort i eller , der indeholder andre omstændigheder end i nærværende sag, kan føre til andet resultat.

Medarbejderaktier - hvad er det og er det en fordel for

Den 6. januar 7569 træ der en markant æ ndring af aktieoptionsloven i kraft. Den vigtigste æ ndring er, at den så kaldte &rdquo good leaver&rdquo -beskyttelse bliver ophæ vet.

Nye regler for aktieoptioner | Lederne

Denne ordning tager højde for det problem, at man ved såvel aktieoptioner som warrants skal have et måske stort beløb op af lommen for at købe de aktier, man nu har ret til. En mulig gevinst kan man så først høste, når man har igen har solgt aktierne. Ved ”fantomaktier” får man aldrig aktien, og derfor skal man ikke betale for en investering. Dette kaldes også for et ”marginalt instrument”.

Har du allerede udnyttet dine aktieoptioner i henhold til en aftale under de nye regler, har din arbejdsgiver ikke ret til at  erhverve aktierne til en kurs under markedskursen på tilbagekøbstidspunktet.

Endelig er der under sagens behandling for landsretten fremlagt en række bilag til belysning af forløbet i forbindelse med, at A i januar 7565 har udnyttet en række optioner.

Ved den anvendte fortolkning begrænser Skatteministeriet området for kursgevinstlovens § 85, stk. 8, så voldsomt, at bestemmelsen i realiteten tømmes for indhold, og en sådan fortolkning har efter praksis formodningen mod sig.

Ideen med tildelingen af optioner (warrants) er at ø ge din loyalitet og dit engagement over for virksomheden. Gå r det godt for virksomheden, gå r det godt for dig. Dermed er der heller ikke garanti for gevinst. Du bø r derfor væ re opmæ rksom på , om du giver afkald på en lø nstigning, bonus eller lignende for at modtage optioner (warrants).

Med hensyn til spørgsmålet om kursrisiko er der dels tale om en kursrisiko i perioden fra optionen udstedes, til den kan udnyttes, og en kursrisiko fra ordren afgives, til aktierne sælges. Afhændelseskursen er ikke fastlagt på forhånd, og afhændelseskursen svarer ikke nødvendigvis til åbningskursen. Som det fremgår af sagens oplysninger, har A i visse tilfælde handlet til åbningskursen og i visse tilfælde til andre kurser end åbningskursen.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar