Da-eur-lex-europa

Mifid 2 definition handelssted

Mifid 2 definition handelssted

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

6. Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber eller markedsoperatører, der driver en MHF ð eller en OHF ï , ud over at opfylde kravene i artikel 6668 fastlægger gennemsigtige og faste regler og procedurer, der sikrer fair og korrekt handel, og fastlægger objektive kriterier for effektiv udførelse af ordrer. ð De skal have ordninger med henblik på sund forvaltning af facilitetens tekniske drift, herunder effektive nødsystemer for at kunne håndtere risikoen for systemfejl. ï

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved

ESMA opretter et register over alle investeringsselskaber i Den Europæiske Union. Registret skal indeholde oplysninger om de tjenesteydelser eller de aktiviteter, som Ö hvert enkelt Õ investeringsselskabet har tilladelse til at udøve, og skal ajourføres løbende. ESMA offentliggør og ajourfører denne fortegnelse på sit websted.

Kapitel 5 God skik for den finansielle virksomhed samt

7. De i stk. 6 omhandlede kompetente myndigheder skal være offentlige myndigheder, hvilket dog ikke udelukker muligheden for at uddelegere hvervet til andre organer, hvis denne mulighed udtrykkeligt er fastsat i artikel 5, stk. 5, 66, stk. 8, 67, stk. 7 og 78, stk. 9.

Finanstilsynets afgørelse af 76. marts 7569: Truffet to afgørelser om, at Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger vil handle i strid med § 9 i bekendtgørelse nr. 995 af 85. april 7568 om god skik for forsikringsdistributører, hvis pensionskasserne beslutter, at medlemmer med et betinget garanteret gennemsnitsrenteprodukt uden individuelt omvalg overgår til et markedsrentebaseret livscyklusprodukt.

6) Optioner, futures, swaps og enhver anden derivataftale vedrørende råvarer, som kan afvikles fysisk, såfremt de handles på et reguleret marked ð , en OHF ï og/eller en MHF

Den egnethedsprøve, der anvendes over for ledere og direktører af foretagender, der har fået tilladelse efter de finansielle direktiver, er et eksempel på, hvorledes ekspertise og viden kan vurderes. I tilfælde af mindre foretagender bør den person, der gøres til genstand for ovenstående vurdering, være den person, der har fået tilladelse til at gennemføre transaktioner for foretagendets regning.

6. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder fører tilsyn med investeringsselskabers virksomhed for at kunne vurdere, om disse opfylder de i dette direktiv omhandlede driftsbetingelser. Medlemsstaterne sikrer, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til, at de kompetente myndigheder kan få de oplysninger, der er påkrævet for at vurdere, om investeringsselskabet overholder disse forpligtelser.

              a) hvilke købs-, salgs- eller prisstillelser fra prisstillere, der skal offentliggøres sammen med oplysning om markedsdybden ved disse priser

Medlemsstaterne kan også anerkende tredjelandsenheder som de i stk. 8 omhandlede som godkendte modparter på samme betingelser og efter samme krav som de i stk. 8 omhandlede.

Sparekassen fik påbud om, at bestyrelsesprotokollen skulle forbedres, både i forhold til dokumentationen for de førte drøftelser, men også til sikring af, at alle bilag var korrekt indført i protokollen.

8. Medlemsstaterne kan endvidere anerkende andre selskaber, der opfylder forud fastsatte forholdsmæssige krav, herunder kvantitative tærskler, som godkendte modparter. Ved transaktioner, hvor de potentielle modparter befinder sig i forskellige medlemsstater, skal investeringsselskabet respektere det andet selskabs status som bestemt ved lov eller forskrifter i den medlemsstat, hvor dette andet selskab er etableret.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar